Ochrona Danych Osobowych

Drodzy Uczestnicy i Przyjaciele Festiwalu,

 

przekazujemy Państwu regulamin ochrony danych osobowych użytkowników portalu tangosalon.pl z prośbą o zapoznanie się z jego treścią.

 

Fundacja Wspierania Kultury „Fabryka Tanga”, jako administrator portalu tangosalon.pl, nieustannie podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych Użytkowników Portalu. Dlatego z dniem 25.05.2018 wprowadzamy regulamin ochrony danych osobowych użytkowników portalu tangosalon.pl dostosowujący jego postanowienia do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO".

 

Fundacja Wspierania Kultury „Fabryka Tanga”  realizuje obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13.

 

Regulamin ochrony danych osobowych użytkowników portalu tangosalon.pl:

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych informujemy, że: 

 

1.    Administratorem danych osobowych użytkowników portalu tangosalon.pl jest Fundacja Wspierania Kultury „Fabryka Tanga” z siedzibą w Łodzi, ul. Kopernika 5, 90-509, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385898, (dalej: "Fundacja"). Dane kontaktowe Fundacji: tel. 606 622 777, adres e-mail: tangolodz@o2.pl 

2.    Fundacja przetwarza dane osobowe w celach: 

 

1) świadczenia usługi prowadzenia systemu rezerwacji warsztatów, milong i innych wydarzeń oferowanych przez Fundację, za pośrednictwem strony internetowej www.tangosalon.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) sprzedaży warsztatów, milong i innych wydarzeń oraz produktów oferowanych przez Fundację -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
3) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
4) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
5) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 

3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Fundacją.

 
4.   Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 
5.    Odbiorcami danych osobowych będą:

 

1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Fundacji w celu obsługi portalu tangosalon.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Fundacji,
2) PayPal -  podmiot świadczący usługi płatności on-line.

 

6.    Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


7.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Fundacji z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym Fundację Wspierania Kultury „Fabryka Tanga” w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o zmianie regulaminu, na adres: Fundacja Wspierania Kultury „Fabryka Tanga” z siedzibą w Łodzi, ul. Kopernika 5, 90-509 Łódź lub: tangolodz@o2.pl